2019-03-06

Regulamin PUP Zakopane

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO   URZĘDU   PRACY   W   ZAKOPANEM

 

 

Rozdział  I.

Przepisy  ogólne.

 

§ 1.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem określa zasady  wewnętrznej organizacji oraz  strukturę  i  zakres  działania  komórek  organizacyjnych, wchodzących w jego skład.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      CAZ - należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej,

2)      CUW – należy przez to rozumieć Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego,

3)      Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Zakopanem,

4)      EFS - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny,

5)      EURES - należy przez to rozumieć Europejskie Służby Zatrudnienia,

6)      FP - należy przez to rozumieć Fundusz Pracy,

7)      komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć Dział, CAZ, referat
lub samodzielne stanowisko pracy,

8)      MRPiPS – należy przez to rozumieć Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

9)      PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

10)  PRRP - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy,

11)  Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Tatrzańskiego,

12)  Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem,

13)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1065 ze zm.),

14)  Wojewodzie - należy przez to rozumieć Wojewodę Małopolskiego,

15)  WUP – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,

16)  Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Tatrzańskiego.

 

§ 3.

1.      Urząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Tatrzańskiego, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

2.      Siedziba Urzędu znajduje się w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14. Urząd działa również w Zakopanem, przy ul. Ks. Stolarczyka 12.

3.      Zakres terytorialny Urzędu obejmuje następujące gminy:

1)      Biały Dunajec,

2)      Bukowina Tatrzańska,

3)      Kościelisko,

4)      Poronin,

5)      Zakopane.

§ 4.

1.      Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

2.      Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Dyrektor
lub upoważniona przez niego osoba.

 

§ 5.

Zakres działań wykonywanych przez Urząd wynika w szczególności z:

1)      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1065 ze zm.),

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 511 ze zm.),

3)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2017,
poz. 1868 ze zm.),

4)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1938 ze zm.),

5)      ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
(t. j. Dz. U. 2017, poz. 1778 ze zm.),

6)      ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. 2018, poz. 362 ze zm.),

7)      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.),

8)      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.),

9)      ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
(t. j. Dz. U. 2016, poz. 1764 ze zm.),

10)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017,
poz. 2077 ze zm.),

11)  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(t. j. Dz. U. 2016, poz. 902 ze zm.).

 

§ 6.

Przy realizacji zadań Urząd współdziała z instytucjami rynku pracy oraz publicznymi służbami zatrudnienia, w szczególności z innymi urzędami pracy, z radami rynku pracy, organami jednostek samorządów terytorialnych, organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, pracodawcami.

 

 

Rozdział  II.

Kierownictwo Urzędu.

 

§ 7.

 1. Całokształtem działalności Urzędu kieruje - zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa - Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Starosta.
 3. Dyrektor, zgodnie z upoważnieniem Starosty, załatwia w jego imieniu sprawy, w tym wydaje decyzje, postanowienia oraz zaświadczenia w trybie przepisów
  o postępowaniu administracyjnym.
 4. Starosta może, na wniosek Dyrektora, upoważnić innych pracowników Urzędu
  do załatwiania spraw, o których mowa w ust. 3.
 5. Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych.
 6. Podczas nieobecności Dyrektora, kierownictwo sprawuje osoba upoważniona do jego zastępowania.

 

§ 8.

 1. Kierownicy organizują, kierują i nadzorują pracę podporządkowanych im komórek organizacyjnych.
 2. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem za prawidłową organizację pracy oraz realizację zadań wykonywanych przez podległe im komórki organizacyjne.

 

 

Rozdział  III.

Komórki organizacyjne Urzędu

 

§ 9.

1.      W Urzędzie mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1)      CAZ,

2)      działy,

3)      referaty,

4)      samodzielne stanowiska pracy.

 1. W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie, Dyrektor może powoływać stałe
  i doraźne zespoły oraz komisje zadaniowe.
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych określają ich strukturę wewnętrzną oraz zakres działania i przedstawiają je Dyrektorowi do zatwierdzenia.
 3. Kierownicy komórek organizacyjnych mają prawo łączyć zadania, przewidziane
  dla wielu stanowisk, w jednym.

 

§ 10.

1.      CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną Urzędu, która realizuje zadania
w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.

2.      W skład CAZ wchodzi Referat Usług Rynku Pracy.

3.      CAZ kieruje kierownik.

 

§ 11.

Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką
i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma zagadnieniami, których realizacja
w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie. Działami kierują kierownicy działów lub osoby zobowiązane przez Dyrektora w swoim zakresie czynności 
do nadzoru.

 

§ 12.

Referat jest przynajmniej 4-osobową komórką organizacyjną realizującą jednolite zagadnienia merytoryczne. Referatem, który może być tworzony w ramach CAZ, działu lub jako komórka samodzielna, kieruje kierownik referatu.

 

 

§ 13.

Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy  się
w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki,
nieuzasadniającej powołania większej komórki organizacyjnej - referatu. Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach CAZ, Działu lub referatu lub jako komórka samodzielna. Samodzielne stanowiska pracy mogą istnieć jako wieloosobowe.

 

§ 14.

Zespół stanowi grupę pracowników Urzędu do wykonywania określonych zadań o charakterze stałym lub doraźnym, o ile zajdzie taka konieczność. Zespołem kieruje kierownik
lub koordynator zespołu powoływany spośród pracowników przez Dyrektora. Kompetencje zespołu każdorazowo określa Dyrektor.

 

§ 15.

Komisja stanowi grupę pracowników Urzędu, powołaną do wykonania określonych zadań. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. W razie potrzeby w ramach komisji może zostać powołany sekretarz. Właściwość komisji każdorazowo określa Dyrektor.

 

§ 16.

Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

1)      zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym,

2)      wykaz stanowisk pracy,

3)      zakresy zadań pracowników.

 

 

Rozdział  IV.

Struktura organizacyjna Urzędu

 

§ 17.

1.      W Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1)      Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ),

2)      Referat Usług Rynku Pracy (URP),

3)      Dział Organizacyjno – Administracyjny i Ewidencji (OAiE).

2.      Obsługę finansowo-księgową oraz kadrową Urzędu zapewnia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Tatrzańskiego.

 

§ 18.

1.      Dyrektor kieruje i nadzoruje pracę wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

2.      Kierownicy CAZ, działów i referatów kierują i nadzorują bezpośrednio pracę podlegających im: CAZ, działów i referatów.

3.      Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu określa „Rozdział V” niniejszego regulaminu.

4.      Szczegółową strukturę organizacyjną Urzędu z podziałem na komórki organizacyjne, określa  schemat będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

 

§ 19.

1.      Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie działalnością Urzędu,

2)      planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy Urzędu
i podległych  komórek organizacyjnych,

3)      nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu,

4)      nadzór nad realizacją zadań ustawowych Urzędu, w tym określonych w art. 9 ustawy,

5)      nadzór nad realizacją projektów i programów wdrażanych przez Urząd,

6)      kontrola i ocena realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne,

7)      planowanie, pozyskiwanie i dysponowanie środkami budżetowymi, FP, PFRON oraz EFS,

8)      wykonywanie czynności z zakresu gospodarki finansowo-księgowej, w tym związanych z realizacją wypłat i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych,

9)      wykonywanie czynności kierownika zamawiającego w związku
z prowadzonymi postępowaniami ws. udzielenia zamówienia publicznego,

10)  reprezentowanie i promocja usług Urzędu,

11)  składanie sprawozdań z działalności Urzędu,

12)  wykonywanie czynności pracodawcy w odniesieniu do pracowników Urzędu, w tym:

a)      nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,

b)      ustalanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowników,

c)      dokonywanie okresowych ocen pracowników,

d)      udzielanie kar i nagród,

13)  gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

14)  wydawanie zarządzeń regulujących tryb i sposób funkcjonowania Urzędu,

15)  zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

16)  wydawanie poleceń służbowych,

17)  wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty,

18)  obsługa oraz współpraca z PRRP,

19)  współpraca z MRPiPS, wojewodą, WUP, organami samorządów terytorialnych, władzami szkolnymi, instytucjami szkoleniowymi, agencjami zatrudnienia, ośrodkami  pomocy społecznej, Ochotniczymi Hufcami Pracy, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, CUW i innymi jednostkami.

2.      Dyrektor, w uzasadnionych przypadkach, może upoważnić w formie pisemnej pracowników Urzędu do załatwiania w swoim imieniu spraw pozostających w jego kompetencji.

 

§ 20.

 1. Do podstawowych zadań kierowników poszczególnych komórek organizacyjnychnależy w szczególności:

1)      koordynacja pracy i nadzór nad podległymi stanowiskami pracy
oraz prawidłowością realizacji zadań merytorycznych,

2)      podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w zakresie właściwości komórki organizacyjnej,

3)      zaznajomienie podległych pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, ustaleniami kierownictwa oraz przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i postanowień aktów normatywnych,

4)      dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników,

5)      udzielanie podległym pracownikom pomocy w zakresie opracowywania procedur i wytycznych w realizacji zadań,

6)      kontrola pracy podległych stanowisk,

7)      dokonywanie okresowej oceny podległych pracowników,

8)      opiniowanie doboru obsady kadrowej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,

9)      wnioskowanie w sprawie zaopatrzenia pracowników w materiały biurowe
lub urządzenia,

10)  podpisywanie korespondencji wewnętrznej oraz parafowanie pism wychodzących przed podaniem do podpisu Dyrektorowi Urzędu,

11)  ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników,

12)  powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności,

13)  wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności podległych pracowników,

14)  nadzór nad archiwizacją akt podległych stanowisk pracy,

15)  nadzór nad przekazywaniem informacji dotyczących pracy podległych stanowisk do BIP.

2.      Podczas nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego zadania wykonuje osoba przez niego wskazana lub kierownik nadrzędnej komórki organizacyjnej.

 

 

Rozdział V.

Zakres zadań komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy.

                                                                 

§ 21.

Do zakresu zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) w szczególności należy:

1)      opracowanie, realizacja i monitoring programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

2)      planowanie podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz monitorowanie ich wykorzystania,

3)      pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,

4)      inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie instrumentów rynku pracy, w tym:

a)      prac interwencyjnych,

b)      robót publicznych,

c)      staży,

d)      refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego,

e)      przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,

f)       finansowanie kosztów przejazdu lub zakwaterowania,

g)      refundacja kosztów opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

h)      przyznawanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,

i)       przyznawanie świadczenia aktywizacyjnego,

j)       bonów przewidzianych dla osób do 30 roku życia (stażowych, zatrudnieniowych, zasiedleniowych),

5)      współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz pośrednikami finansowymi
przy przyznawaniu pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej,

6)      organizacja oraz finansowanie prac społecznie użytecznych,

7)      realizacja Programu Aktywizacja i Integracja,

8)      aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,

9)      realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

10)  przyznawanie dodatku aktywizacyjnego oraz stypendium dla bezrobotnego
bez kwalifikacji zawodowych,

11)  kontrola prawidłowości realizowanych instrumentów rynku pracy,

12)  realizowanie obowiązków związanych z udzielaniem pomocy publicznej i pomocy
de minimis,

13)  realizowanie projektów i programów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,

14)  organizacja i realizowanie programów specjalnych,

15)  realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego
z wojewódzkim urzędem pracy,

16)  współdziałanie z PRRP w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków FP,

17)  podejmowanie i utrzymywanie współpracy z partnerami rynku pracy w zakresie pozostającym we właściwości CAZ,

18)  opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia,

19)  prowadzenie badań efektywności zatrudnieniowej i kosztowej form aktywizacji zawodowej,

20)  inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy,

21)  opracowywanie materiałów promocyjnych dotyczących zadań realizowanych
przez CAZ,

22)  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz CUW w zakresie działań podejmowanych na rzecz rynku pracy.

 

§ 22.

Do zakresu zadań podstawowych Referatu Usług Rynku Pracy (URP), funkcjonującego
w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej,należy w szczególności:

1)      udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie,

2)      ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych,

3)      opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,

4)      udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy
przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,

5)      udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,

6)      inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie usług rynku pracy, w tym:

a)      pośrednictwa pracy,

b)      poradnictwa zawodowego,

c)      organizacji szkoleń,

7)      inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych,

8)      przyznawanie bonów szkoleniowych dla osób do 30 roku życia,

9)      kierowanie osób uprawnionych na badania lekarskie i psychologiczne
oraz finansowanie ich kosztów,

10)  kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych,

11)  realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,

12)  współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego,

13)  współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,

14)  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami w szczególności przez realizowanie działań sieci EURES,

15)  badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,

16)  realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

17)  kontrola prawidłowości realizowanych usług rynku pracy,

18)  podejmowanie i utrzymywanie współpracy z partnerami rynku pracy w zakresie pozostającym we właściwości Referatu,

19)  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz CUW w zakresie działań podejmowanych na rzecz rynku pracy.

 

§ 23.

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacyjno – Administracyjnego i Ewidencji w szczególności należy: 

1)      planowanie podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Działu oraz monitorowanie ich wykorzystania,

2)      pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań Działu,

3)      opracowanie regulaminów wewnętrznych, regulujących zasady i sposób funkcjonowania Urzędu,

4)      opracowywanie zarządzeń Dyrektora,

5)      projektowanie  i  nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w Urzędzie,

6)      opracowywanie zarządzeń Dyrektora i prowadzenie rejestru zarządzeń,

7)      obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora,

8)      obsługa kancelaryjna Urzędu,

9)      gromadzenie, przechowywanie i archiwizacja korespondencji Dyrektora,

10)  prowadzenie spraw związanych z przeprowadzanymi w Urzędzie kontrolami zewnętrznymi,

11)  rozpatrywanie skarg i wniosków,

12)  realizacja zadań związanych z ochroną danych osobowych oraz dostępem
do informacji publicznej i niejawnej,

13)  przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,

14)  organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników Urzędu,

15)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony PPOŻ, BHP oraz zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia dla pracowników Urzędu oraz osób odbywających staże,

16)  zaopatrzenie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe i socjalne,

17)  organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu,

18)  organizacja i nadzór nad przebiegiem staży i praktyk odbywanych w Urzędzie,

19)  prowadzenie archiwum Urzędu, w tym archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych, realizowanych działań ustawowych oraz związanych
z funkcjonowaniem Urzędu,

20)  wykonywanie czynności z zakresu udzielania przez Urząd zamówień publicznych,

21)  administrowanie majątkiem Urzędu, prowadzenie ewidencji składników majątku,

22)  prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów w Urzędzie,

23)  organizacja obsługi gospodarczej, porządkowej i konserwacyjnej w Urzędzie,

24)  prowadzenie gospodarki transportowej oraz dokumentacji związanej z obsługą środka transportu w Urzędzie,

25)  rozwój i administracja systemem informatycznym, bazą danych, sprzętem informatycznym i oprogramowaniem Urzędu oraz zapewnienie bezpieczeństwa
i prawidłowości ich funkcjonowania,

26)  rozwój i administracja systemem sieci informatycznej Urzędu oraz zapewnienie prawidłowości jej funkcjonowania,

27)  rozwój i administracja stronami internetowymi Urzędu,

28)  rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,

29)  udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie
oraz o podstawowych prawach i obowiązkach osób zarejestrowanych,

30)  wydawanie decyzji o:

a)      uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b)      przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty
oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z FP świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c)      obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z FP,

d)      odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z FP, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z FP,

31)  przyjmowanie i załatwianie odwołań od decyzji oraz przygotowywanie
i przekazywanie akt spraw organowi odwoławczemu,

32)  wydawanie zaświadczeń,

33)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,

34)  realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym:

a)      zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób bezrobotnych,

b)      prowadzenie postępowania wyjaśniającego i weryfikacji występujących zbiegów tytułów do ubezpieczenia osób zarejestrowanych,

c)      współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

35)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

36)  współdziałanie z PRRP w zakresie pozostającym we właściwości Działu,

37)  podejmowanie i utrzymywanie współpracy z innymi podmiotami w zakresie pozostającym we właściwości Działu,

38)  współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz CUW.

 

 

Rozdział VI.

Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji

i aktów normatywnych.

 

§ 24.

1.      Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę
do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Urzędu podpisują:

1)      Dyrektor  Urzędu lub osoby przez niego upoważnione,

2)      Główny Księgowy CUW lub osoby przez niego upoważnione.

2.      Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych, ustalone są odrębną instrukcją.

 

§ 25.

1.      Akty normatywne oraz wszelkiego rodzaju korespondencję podpisuje Dyrektor Urzędu lub osoba pisemnie upoważniona, zgodnie z zakresem upoważnienia.

2.      Decyzje administracyjne podpisują osoby upoważnione przez Starostę.

3.      Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania pism i dokumentów określa obowiązującaInstrukcja Kancelaryjna.

 

 

Rozdział VII.

Organizacja pracy Urzędu.

 

§ 26.

1.      Czas pracowników Urzędu nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

2.      Ustala się następujący tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników Urzędu:

1)      od poniedziałku  do piątku w godz. 7 30 - 1530,

2)      wszystkie soboty są wolne od pracy.

3.      Ustala się czas przyjęć klientów od godz. 8 00 - 14 00.

4.      Dyrektor przyjmuje klientów w ramach skarg i wniosków w ustalonym odrębnie czasie pracy, podanym do powszechnej wiadomości.

5.      Dyrektor Urzędu, może w przypadkach indywidualnych, na wniosek pracownika wyrazić zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy
i 40-godzinnego tygodnia pracy.

6.      Dyrektor Urzędu, może w uzasadnionych przypadkach ustalić inny, niż wymieniony
w ust. 1 i 2, czas pracy urzędu z zachowaniem 8-godzinnego dnia pracy
i 40-godzinnego tygodnia pracy.

 

§ 27.

Pracownicy Urzędu zobowiązani są potwierdzać swoje przybycie do pracy
przez podpisywanie listy obecności.

Rozdział VIII.

Postanowienie końcowe.

 

§ 28.

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu rozstrzyga Dyrektor.

 

§ 29.

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu.

 

 

 

Załącznik 1

do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem

 

1) Schemat Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem

 


Schemat organizacyjny

Załączniki

  regulamin_organizacyjny.pdf 207,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Schemat organizacyjny.png 21,74 KB (png) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się