2019-02-21

Procedury załatwiania spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem realizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

 • Kodeksem postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.).

 

 

         DOKUMENTY WYMAGANE PRZY REJESTRACJI OSÓB BEZROBOTNYCH

 

DOKUMENTY

OSOBA BEZROBOTNA LUB POSZUKUJĄCA PRACY

 • Dowód osobisty lub paszport*
 • W przypadku paszportu wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o aktualnym zameldowaniu zawierające numer PESEL bądź decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego.
 • W przypadku meldunku czasowego wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu czasowym
 • Oryginał dyplomu (w przypadku studiów wyższych), świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
 • (Może być odpis) - nie dotyczy osób z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursów, uprawnienia zawodowe
 • Dotyczy osób, które maja dodatkowe kwalifikacje
 • Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby
 •  WYMAGANE
 • Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz statut spółki
 • Dotyczy osób, które sprawowały/ sprawują funkcje reprezentacyjne w spółce
 • Zaświadczenie ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
 • Nie dotyczy osób, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia
 • Zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy
 • Dotyczy osób, które były zatrudnione w:

          - niepełnym wymiarze czasu pracy,

          - na umowę zlecenie,

          - umowę o świadczenie usług,

          - umowę o pracę nakładczą,

          - umowę agencyjną,

          - w zakładzie karnym

 

 • Zaświadczenie ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń (tj. zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renta szkoleniowa) oraz podstawę jego wymiaru
 • W przypadku dalszego pobierania świadczenia należy przedstawić decyzje przyznające świadczenie
 • Książeczka wojskowa
 • Dotyczy osób, które odbywały służbę wojskową
 • Orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności
 • Wymagane w przypadku osób posiadających taki dokument
 • Świadectwo zwolnienia
 • Dotyczy osób, które przebywały w zakładzie karnym
 • Numer konta bankowego
 • Dotyczy osób, które ubiegają się o prawo do zasiłku

*W przypadku braku aktualnego dokumentu tożsamości osoba rejestrująca się może przedstawić inny dokument ze zdjęciem wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu, zawierającym numer PESEL, bądź decyzją o wymeldowaniu z pobytu stałego oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.

 

W/w dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach są wymagane dokumenty uzupełniające.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się